1. Sąvokos
1.1 Unija – Kredito unija „Mano Unija“, juridinio asmens kodas 112043081, kuri turi teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla.
1.2 Tinklapis – Unijos internetinė svetainė www.paskolasiandien.lt.
1.3 Buveinė – Unijos Klientų aptarnavimo ir konsultavimo vieta.
1.4 Klientas – Unijos nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, kuris ketina pasinaudoti Unijos paslaugomis arba jau yra sudaręs su Unija Kredito sutartį.
1.5 Šalis – Unija arba Klientas.
1.6 Kredito sutartis –tarp Unijos ir Kliento sudaryta kredito sutartis, kurią sudaro bendrosios ir specialiosios kredito sutarties sąlygos.
1.7 Bendrosios sąlygos – šios sąlygos, kuriose nustatomos Kliento ir Unijos teisės bei pareigos, Kreditos suteikimo ir grąžinimo tvarka, Kredito sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Kredito sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.
1.8 Specialiosios sąlygos –Kredito sutarties sudedamoji dalis, kurioje nurodoma: kredito suma, kredito grąžinimo terminas, kaina, grąžinimo diena, įmokos dydis, įmokų skaičius, palūkanų norma, bendros kredito kainos metinė norma, pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais atlyginami nuostoliai bei kitos sąlygos.
1.9 Kreditas (kredito suma) – pinigų suma, kurią Unija pagal konkrečias Specialiąsias sąlygas suteikia Klientui.
1.10 Kredito terminas – Kliento pasirinktas terminas, per kurį jis privalo grąžinti Unijai Kreditą ir sumokėti Palūkanas. Laikoma, kad konkrečios Kredito ir Palūkanų dalies mokėjimo terminas yra Mokėjimo grafike nurodyta konkreti data.
1.11 Bendra Kredito kaina – Visos Kredito gavėjo išlaidos, įskaitant palūkanas, sutarties sudarymo ir mėnesinio administravimo mokesčius ir bet kuriuos kitus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti Unijai pagal Kredito sutarties ir Kainyno sąlygas.
1.12 Kainynas– Unijos Tinklapyje ir Buveinėje paskelbtas su Kredito sutartimi susijusių mokesčių sąrašas, kuris yra laikomas neatsiejama šios Kredito sutarties dalimi.
1.13 Bendros Kredito kainos metinė norma – Bendra Kredito kaina, išreikšta metinių procentų dydžiu.
1.14 Palūkanų norma – metinė Kredito palūkanų norma, išreikšta fiksuotu ar kintamuoju procentų dydžiu, kasmet taikomu išmokėtai Kredito daliai.
1.15 Palūkanos – pagal Specialiosiose sąlygose nurodytą Palūkanų normą apskaičiuojamos palūkanos, kurias Klientas įsipareigoja mokėti Unijai už naudojimąsi Kreditu.
1.16 Bendra Kliento mokama suma – Kredito ir Bendros Kredito kainos suma.
1.17 Įmoka –Kliento pagal Kredito sutartį Unijai mokama arba jau sumokėta tam tikra konkreti pinigų suma.
1.18 Nuostoliai – Bendrųjų sąlygų 7.3. punkte nustatyta tvarka apskaičiuojama suma, kurią Unijai privalo mokėti Klientas, laiku nesumokėjęs Įmokos ar jos dalies, ir kuria atlyginama Unijai už tai, kad Klientas toliau naudojasi laiku negrąžinta Kredito suma ar jos dalimi ir nesumokėtomis Palūkanomis. Nuostoliai skaičiuojami už kiekvieną vėlavimo sumokėti Įmoką ar jos dalį dieną iki tol, kol atitinkama Įmoka ar jos dalis bus Unijai sumokėta. Nuostoliai nėra laikomi Kliento mokamomis netesybomis ar bauda.
1.19 Delspinigiai– Bendrųjų sąlygų 7.2. punkte nustatyta tvarka apskaičiuojama suma, kurią Unijai privalo mokėti Klientas, laiku nesumokėjęs Kredito dalies, Palūkanų, taip pat sutarties sudarymo ar mėnesinio sutarties administravimo mokesčių dalies. Delspinigiai nustatomi tam, kad būtų užtikrintas Kliento įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymas.
1.20 Kredito užklausa – Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka Kredito unijai pateikta Kliento užklausa dėl galimybės gauti prašomo dydžio ir termino Kreditą.
1.21 Įmokos diena –Specialiosiose sąlygose nurodyta mėnesio diena, kada Klientas privalo sumokėti Įmoką.
1.22 Įmokos periodas – terminas nuo vienos Įmokos dienos iki po jos einančios Įmokos dienos.
1.23 Įmoka – per Įmokos periodą sumokama Kredito ir Palūkanų suma, taip pat su Kredito sutartimi susijusių mokesčių dalis, jei nustatytas mokesčių mokėjimas dalimis.
1.24 Individualiai aptartos sąlygos –Kredito sutarties sąlygos, kurių parengimui Klientas galėjo daryti įtaką.Individualiai aptartomis sąlygomis laikomos: Kredito suteikimo data, Kredito grąžinimo terminas, Kredito suma, Įmokų skaičius, Įmokų periodas.
1.25 Elektroniniai kanalai – informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu, kai naudojamos teisės aktų numatytos tapatybės patvirtinimo priemonės ir būdai.
1.28 Šiame skyriuje apibrėžtos sąvokos Kredito sutarties tekste rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtosios šiame skyriuje.
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1 Unija įsipareigoja suteikti Klientui Kreditą, o Klientas įsipareigoja gautą Kreditą grąžinti Unijai ir sumokėti Kredito kainą.
2.2 Unija, prieš suteikdama kreditą, turi teisę įvertinti Kliento mokumą ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Klientas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį.
2.3 Unijos finansinė paslauga laikoma suteikta, kai Kreditas pervedamas į Kliento banko sąskaitą arba išmokamas Klientui grynaisiais pinigais.
2.4 Klientas, sudaręs Kredito sutartį, turi teisę naudotis Unijos teikiamomis paslaugomis Buveinėje arba Elektroniniais kanalais, jeigu Unija yra nustačiusi tokią tvarką.
2.5 Šalys, besivadovaudamos LR civilinio kodekso 6.192 ir LR elektroninio parašo įstatymo 8 straipsniais, susitaria, kad visi Kliento veiksmai ir patvirtinimai, atlikti Elektroniniais kanalais, prilyginami sandoriams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Kliento ar Šalių parašais.
2.7 Klientas Unijos paslaugomis gali naudotis Unijos nustatyta tvarka ir laiku, kuris skelbiamas Buveinėje ir Tinklapyje. Unija turi teisę keisti Paslaugų teikimo laiką ir tvarką dėl techninių, administravimo, teisės aktų pasikeitimų ar kitų panašių priežasčių. Apie Paslaugų teikimo laiko ir tvarkos pasikeitimus Unija informuoja Buveinėje ir Tinklapyje.
 
3. Unijos teisės ir pareigos
3.1
Unija įsipareigoja:
3.1.1
laiku pervesti Kreditą;
3.1.2
prieš 5 (penkias) dienas paskelbti Buveinėje ir Tinklapyje informaciją apie tai, jog pasikeis paslaugų teikimo tvarka ar Unijos rekvizitai;
3.1.3
Užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą.
3.2
Unija turi teisę:
 
3.2.1 laisvai pasirinkti iš Kredito sutarties kylančių prievolių vykdymo būdus ir priemones;
3.2.2 vykdydama Kredito sutartį, pasitelkti trečiuosius asmenis;
3.2.3 prieš tai raštu pranešusi Klientui, perduoti Kliento duomenis jungtines skolininkų duomenų bazes tvarkantiems asmenims, jei Klientas laiku nesumoka Įmokos ar jos dalies;
3.2.4 be Kliento sutikimo perleisti tretiesiems asmenims iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus, taip pat kitas teises ir pareigas, jei tai nesumažina Klientui teikiamų garantijų;
3.2.5 įkeisti tretiesiems asmenims iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nesumažina Klientui teikiamų garantijų;
3.2.6 pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perkelti iš Kredito sutarties kylančias Kliento teises ir pareigas trečiajam asmeniui, jei tai nesumažina Klientui teikiamų garantijų;
3.2.7 pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perimti Kliento teises ir pareigas, kylančias iš Kliento ir trečiojo asmens sudarytos sutarties;
3.2.8 neišvardytais Bendrųjų sąlygų 3.2.4 -3.2.7 punktuose būdais perleisti trečiajam asmeniui iš Kredito sutarties kylančias teises ir pareigas ar parduoti jam Kliento skolą, jei tai nesumažina Klientui teikiamų garantijų;
3.2.9 prieš 5 (penkias) dienas raštu pranešusi Klientui, keisti Bendrąsias sąlygas, jei Kredito sutarties sąlygų keitimas nepažeidžia Kliento teisių ir labiau neapsunkina įsipareigojimų vykdymo;
3.2.10 siekdama apsaugoti Kliento interesus, savo iniciatyva panaikinti Kliento teisę naudotis Kredito unijos paslaugomis Elektroniniais kanalais.
 
4. Kliento teisės ir pareigos
4.1 Klientas įsipareigoja:
4.1.1
laiku mokėti Įmokas ir kitus mokėjimus pagal Kredito sutartį;
4.1.2
per 5 (penkias) dienas raštu arba žodžiu informuoti Uniją, jei:
4.1.2.1
dėl tam tikrų aplinkybių pasunkės jo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymas;
4.1.2.2
pasikeičia jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, adresas kontaktams, mobiliojo telefono numeris(-iai) ar elektroninio pašto adresas;
4.1.3 be Unijos sutikimo neperleisti iš Kredito sutarties kylančių savo teisių ir pareigų;
4.1.4 tinkamai vykdyti kitus iš Kredito sutarties kylančius įsipareigojimus;
4.2 Klientas turi teisę:
4.2.1 Bendrųjų sąlygų 9 skyriuje nustatyta tvarka nutraukti Kredito sutartį;
4.2.2 Bendrųjų sąlygų 6.10. punkte nustatyta tvarka grąžinti kreditą anksčiau nustatyto termino.
4.2.3 Bendrųjų sąlygų 9.3. punkte nustatyta tvarka atsisakyti sutarties;
4.2.4 atmetus Kliento prašymą gauti kreditą remiantis mokumo patikrinimo duomenų bazėse rezultatais, gauti informaciją apie tokią duomenų bazę ir iš jos gautus rezultatus;
4.2.5 Kredito sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti Kredito sutarties kopiją;
4.2.6 Kredito sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti Įmokų grafiką.
 
5. Kredito sutarties sudarymas
5.1 Kredito sutartis sudaroma pasirašant sutartį Unijos Buveinėje. Klientas turi teisę pasirinkti, kokiu būdu pateikti užklausą dėl Kredito suteikimo: per Unijos Tinklapį arba asmeniškai Buveinėje.
5.2 Kredito užklausa Buveinėje pildoma Unijos nustatyta tvarka užpildant prašymą Kreditui gauti, padedant ir konsultuojant Unijos darbuotojui.
5.3. Klientas, pageidaujantis pateikti užklausą dėl Kredito per Unijos Tinklapį, Unijos interneto Tinklapyje, vadovaudamasis jame nurodytomis instrukcijomis, turi:
5.3.1. užpildyti Kredito užklausą, nurodant:
5.3.1.1. vardą ir pavardę
5.3.1.2. asmens kodą;
5.3.1.3. gyvenamosios vietos adresą;
5.3.1.4. duomenis apie šeiminę padėtį;
5.3.1.5. mobiliojo telefono numerį;
5.3.1.6. elektroninio pašto adresą;
5.3.1.7. pageidaujamą kredito sumą;
5.3.1.8. pageidaujamą kredito terminą;
5.3.1.9. duomenis apie mėnesines pajamas ir pajamų tipą;
5.3.1.10. duomenis apie mėnesio finansinius įsipareigojimus ir įsipareigojimų tipą;
5.3.1.11. kitus reikalaujamus duomenis.
5.3.2. susipažinti su Kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis;
5.3.3. susipažinti su standartine informacija apie Kreditą;
5.3.4. pažymėti sutikimą su tiesioginės rinkodaros sąlygomis;
5.3.5. pažymėti sutikimą su asmens duomenų tvarkymu;
5.3.6. atlikti 1 ct mokėjimą per pasirinktą banką.
5.4. Šalys susitaria laikyti, kad Klientas, atlikęs 1 ct mokėjimą, šiuo veiksmu patvirtina:
5.4.1. savo valią pateikti Unijai Kredito paraišką pagal Tinklapyje nustatytą formą;
5.4.2. savo valią akceptuoti būtent tokias Bendrąsias sąlygas, su kuriomis jis susipažino Unijos Tinklapyje užpildęs Kredito paraišką;
5.4.3. sutikimą su tiesioginės rinkodaros sąlygomis;
5.4.4. sutikimą su asmens duomenų tvarkymu;
5.4.5. savo valią pateikti informaciją ir pateiktos informacijos teisingumą.
5.5. 1 ct mokėjimą Klientas privalo atlikti iš savo asmeninės sąskaitos kredito arba mokėjimo įstaigoje. Sąskaitos, iš kurios atliekamas mokėjimas, savininko duomenys turi sutapti su Kredito užklausoje nurodytais Kliento, besikreipiančio dėl Kredito, duomenimis.
5.6. Atlikus 1 ct mokėjimą arba Klientui užpildžius paraišką ne per interneto sąsają, Klientas yra informuojamas apie preliminarų sprendimą dėl Kredito suteikimo. Preliminarus sprendimas nereiškia, kad Kreditas Klientui bus visais atvejais suteiktas. Unija pasilieka teisę bet kuriuo metu iki Kredito sutarties sudarymo mokesčio sumokėjimo atsisakyti suteikti Klientui Kreditą. Jeigu pagrindas atsisakyti suteikti Kreditą paaiškėja Klientui sumokėjus Kredito sutarties sudarymo mokestį, taikomos Kredito sutarties 7.4. ir 9.6. punktų nuostatos.
5.7. Jeigu preliminarus sprendimas dėl Kredito suteikimo yra teigiamas, Unija telefonu ir elektroniniu paštu susisiekia su Klientu ir pateikia Klientui Kredito pasiūlymą. Pateiktas Kredito pasiūlymas gali skirtis nuo preliminaraus sprendimo ir/ar Kliento nurodytų pageidaujamų Kredito sąlygų.
5.8. Jeigu Klientui Kredito pasiūlymas yra priimtinas:
5.8.1. Klientas su Unijos atstovu suderintu laiku turi atvykti į Unijos Buveinę;
5.8.2. Atvykęs į Unijos Buveinę pasirašyti Kredito sutartį ir kitus Unijos nustatytus dokumentus;
5.8.3. Jeigu Klientas nėra Unijos narys, jis privalo tapti Unijos nariu;
5.8.4. Klientas privalo sumokėti Kredito sutarties sudarymo ir kitus Unijos nustatytus Buveinėje ir Tinklapyje Kredito užklausos pateikimo dieną paskelbtus mokesčius;
5.8.5. Klientas prieš gaudamas Kredito sumą taip pat privalo įvykdyti kitas Unijos nustatytas sąlygas, apie kurias buvo informuotas iki Kredito sutarties pasirašymo. Jeigu atsiranda naujos objektyviai pagrįstos sąlygos, kurios yra būtinos tam, kad Unija galėtų išmokėti Klientui Kreditą, Klientas turi teisę pasirinkti, ar gauti Kredito sumą naujomis sąlygomis, ar atsisakyti sutarties be jokių mokesčių. Klientui atsisakius sutarties šiame punkte numatytu atveju, jam grąžinami visi jo sumokėti mokesčiai.
5.9. Klientui įvykdžius 5.8. punkte nustatytas sąlygas, Klientui išmokama Kredito suma. Kredito suma išmokama į Kliento einamąją sąskaitą Unijoje, iš kurios Kreditas Klientui gali būti išmokėtas grynais pinigais Unijos Buveinėje arba pavedimu į Kliento nurodytą banko sąskaitą.
5.10. Laikoma, kad Unija tinkamai atliko savo įsipareigojimą suteikti Kreditą ir Klientas pinigus gavo, kai Klientas pasirašė ant pinigų išmokėjimo kvito arba Kredito suma buvo įskaityta Kliento nurodytoje banko sąskaitoje.
5.11. Unija turi teisę sustabdyti arba nutraukti Kredito išmokėjimą, jeigu Klientas nurodė neteisingus duomenis, būtinus išmokėjimui atlikti, arba tapo žinomos aplinkybės, dėl kurių sumažėja Kliento mokumas.
 
6. Kredito grąžinimas ir termino pratęsimas
6.1. Įmokos dieną Klientas privalo sumokėti Įmoką.
6.2. Įmoka laikoma sumokėta, kai piniginės lėšos yra įskaitomos į Unijos sąskaitą bet kuriame banke, kuriame Unija turi sąskaitą.
6.3. Jeigu paskutinė Įmokos diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, Įmokos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
6.4. Įmokos atliekamos ta valiuta, kuria buvo išduotas Kreditas.
6.5. Klientas Įmoką gali sumokėti:
6.5.1. pervesdamas pinigines lėšas į Unijos sąskaitą, nurodytą Tinklapyje;
6.5.2. grynaisiais pinigais Buveinėje, jei Unija nustato tokią tvarką.
6.6. Klientas, atlikdamas Įmoką, mokėjimo dokumento skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą. Jeigu Klientas mokėjimo dokumente nenurodė šių duomenų arba juos nurodė neteisingai, laikoma, kad Klientas Įmokos neatliko iki tol, kol Kliento mokėjimas nebus priskirtas kaip Įmoka pagal Kliento ir Unijos sudarytą Kredito sutartį. Klientas sutinka, kad Įmokoms vykdyti ir priimti, taip pat tiesioginio debeto sutarčiai vykdyti Unija tvarkys šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, sąskaitos ir (ar) kortelės numerį, mokėjimo dydį, datą ir kitus duomenis, kuriuos Unijai būtina naudoti tinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį.
6.7. Apskaičiuojant ir mokant įmokas laikoma, kad metuose yra 360 dienos.
6.8. Visos išlaidos, susijusios su Įmokos atlikimu, išskyrus banko mokesčius už įskaitymą į Unijos banko sąskaitą, tenka Klientui.
6.9. Jeigu prievolių mokėti pagal Kredito sutartį įvykdymo terminai yra suėję, iš Kliento gautos Įmokos paskirstomos taip: pirmiausiai apmokami mokėtini delspinigiai ir išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, po to apmokami Unijos apskaičiuoti nuostoliai, Kredito sutarties sudarymo ir mėnesinis sutarties aptarnavimo mokesčiai, kiti su Kredito sutarties sudarymu ir vykdymu susiję mokesčiai, mokėtinos Palūkanos ir Kredito dalis.
6.10. Klientas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus ar dalį savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį. Tai padaręs, jis turi teisę į Palūkanų už Kreditą ir kitų mokesčių, mokamų nuo negrąžintos Kredito dalies, sumažinimą. Klientas, norėdamas įgyvendinti šią teisę privalo raštu pateikti Unijai prašymą bei sumokėti Unijai Kainyne nurodytą kompensaciją. Unija gali reikalauti šios kompensacijos tik tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2 320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį.
6.11. Kliento prašymu, Kredito terminas gali būti pratęsiamas ir/ar Kredito grąžinimas gali būti atidedamas, kitos Kredito sutarties sąlygos keičiamos Unijos sprendimu pagal prašymo svarstymo dieną galiojančius teisės aktus.
 
7. Atsakomybė
7.1. Klientas, manydamas, kad Unija pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo į:
7.1.1. Lietuvos banką (Totorių g. 4, Vilnius), kuris vykdo Unijos priežiūrą ir nagrinėja prašymus dėl galimo LR vartojimo kredito įstatymo pažeidimo;
7.1.2. teismą, jeigu Lietuvos bankas netenkino Kredito gavėjo skundo, pateikto pagal 7.1.1. punktą;
7.1.3. kitas valstybės institucijas ar nevalstybines organizacijas, ginančias vartotojų teises.
7.2. Jeigu Klientas laiku neįvykdė prievolės sumokėti Įmoką, Kredito sutarties sudarymo mokestį ar kitą mokestį, kuriam sumokėti yra nustatytas terminas, kai Unija suteikė Klientui Kreditą ar pakeitė Kredito sąlygas, su sąlyga, kad Kliento pareiga sumokėti tokius mokesčius bus įvykdyta vėliau, Klientas nuo pradelstų mokėti sumų privalo sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius. Delspinigiai yra Kliento įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymo užtikrinimo priemonė.
7.3. Jeigu laiku neįvykdė prievolės sumokėti Įmoką Klientas taip pat privalo Unijai atlyginti Nuostolius.
Nuostoliai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos Įmokos už kiekvieną termino praleidimo dieną Specialiųjų sąlygų 14 punkte nustatyta tvarka. Šalys susitaria laikyti, kad nuostolių forma Klientas atlygina Unijai jos patirtus nuostolius dėl tolesnio Kliento naudojimosi laiku negrąžinta kredito dalimi ir nesumokėtų palūkanų. Nuostoliai nėra laikomi Kliento mokamomis netesybomis ar bauda.
Unija turi teisę taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 d. numatytas 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tais atvejais, kai Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Unija kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo.
7.4. Unija turi teisę nepasibaigus Kredito terminui reikalauti, kad Klientas nedelsiant sumokėtų visas Kliento mokamas sumas, Nuostolius ir išlaidas, kurias Unija patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
7.4.1. Klientas neįvykdė Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punkto reikalavimų ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį;
7.4.2. Klientas pateikė Unijai neteisingus savo duomenis ar kitą klaidinančią informaciją apie save ir tai turėjo esminės įtakos vykdant Kredito sutartį;
7.4.3. paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento mokumui;
7.4.4. Klientas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja sumokėti Įmoką;
7.4.5. Kliento vėluojamos sumokėti Kredito dalies dydis viršija 20 (dvidešimt procentų) visos Kredito sumos;
7.4.6. Klientas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės pavėlavo Įmoką ar jos dalį sumokėti Įmokų grafike nustatyta tvarka.
7.5. Jeigu Klientas laiku nevykdo Bendrųjų sąlygų 7.4. punkte nurodyto Unijos reikalavimo, Unija iki visiško reikalavimo įvykdymo toliau skaičiuoja delspinigius ir nuostolius Kredito sutartyje nustatyta tvarka. Tiek, kiek tokios teisės neriboja įstatymai, Unija šias sumas skaičiuoja ir pradėjus priverstinį skolos išieškojimą. Unija turi teisę taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 d. numatytas 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tais atvejais, kai Klientas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Unija kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo.
7.6. Visas išlaidas, kurias Unija patyrė reikalaudama sumokėti Įmokas bei administruodama skolą, privalo apmokėti Klientas.
7.7. Klientas atsako už saugų savo mobiliojo telefono, kompiuterinės ir programinės įrangos bei kitų Elektroninių kanalų naudojimą. Jeigu Klientas komunikacijai su Unija ir/ar sutartims sudaryti naudoja elektronines tapatybes nustatymo priemones (el. parašą, mobilųjį parašą ir kt.), Klientas už jų panaudojimą atsako Kredito sutartyje ir atitinkamos priemonės naudojimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
7.8. Unija neatsako už pasekmes, atsiradusias Klientui netinkamai įvykdžius Kredito sutarties 7.7. punktuose nustatytus reikalavimus.
7.9. Jei Klientas vengia grąžinti Kreditą, Unija turi teisę imtis visų teisėtų priemonių skolai susigrąžinti: naudotis skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, kreiptis į teismą, perduoti priteistą skolą antstoliui vykdyti ir panašiai. Klientas privalo atlyginti visas Unijos patirtas išlaidas, susijusias su skolos susigrąžinimu, įskaitant, bet neapsiribojant antstoliui mokėtinomis vykdymo išlaidomis, dokumentų įteikimo ir kitomis išlaidomis.
7.10. Jeigu Kredito sutarties sudarymo metu Klientui buvo pritaikytos palankesnės Kredito sąlygos, pvz., mažesnės palūkanos, lengvatinis Kredito mokėjimų atidėjimo laikotarpis ar kitos panašaus pobūdžio sąlygos, kuriomis Kliento padėtis pagerinta lyginant su standartinėmis Kredito sąlygomis, paskelbtomis Unijos Tinklapyje ir Buveinėje, Unija turi teisę, raštu informavusi Klientą prieš 5 (penkias) dienas, vienašališkai panaikinti tokias sąlygas ir taikyti Klientui standartines Kredito suteikimo sąlygas. Klientas, nesutikdamas su standartinių Kredito sąlygų taikymu, turi teisę be jokių papildomų mokesčių grąžinti Kreditą, sumokėti iki Kredito grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir Kredito sutartis tokiu atveju pasibaigs. Norėdamas įgyvendinti šią teisę, Klientas privalo per 5 (penkias) dienas nuo Unijos pranešimo gavimo informuoti Uniją apie savo pageidavimą, grąžinti visą Kreditą ir sumokėti Palūkanas.
 
8. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis
8.1. Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, asmens tapatybei nustatyti, Kliento asmens duomenims patikrinti/patikslinti, Kredito sutarčiai vykdyti Klientas privalo pateikti Unijos prašomus asmens duomenis. Klientui nepateikus savo asmens duomenų, Unija neturės galimybės įvertinti Kliento mokumo bei valdyti įsiskolinimo, nustatyti Kliento asmens tapatybės, patikrinti/patikslinti Kliento asmens duomenis, sudaryti ir tinkamai vykdyti Kredito sutarties.
8.2. Unija įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą. Visi Unijos darbuotojai bei atstovai įsipareigoja saugoti Unijos Klientų asmens duomenų paslaptį. Unija įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8.3. Klientas, kuris mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kad pastaroji padėtų jam apginti pažeistas teises.
8.4. Klientas, atsižvelgdamas į šiame Kredito sutarties skyriuje nurodytą teisėtą interesą bei siekdamas įgyvendinti savo interesus, sutinka, kad Unija:
8.4.1. Mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais iš išvardytų institucijų gautų ir toliau tvarkytų šiuos Kliento asmens duomenis:
8.4.1.1. Iš Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos:
asmens kodą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaravimo datą, informaciją apie šeiminę padėtį ir jos pasikeitimo datą, nepilnamečių vaikų skaičių, asmens dokumento būseną, asmens dokumento rūšį, kitus asmens dokumento duomenis.
8.4.1.2. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
informaciją apie darbdavį, įdarbinimus ir atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamų tipą, šaltinius ir sumas, socialinių išmokų tipą, socialinio draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) pradžias ir pabaigas.
8.4.1.3. Iš UAB „Creditinfo Lietuva“:
informaciją apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims - kredito reitingą, finansinio sandorio rūšį, kredito limitą, kredito sumą, įsipareigojimų įvykdymo terminą, įsipareigojimų vykdymo periodą, įsipareigojimų vykdymo istoriją, skolos dydį ir terminą.
8.4.1.4. Iš Lietuvos banko, bankų ir kitų kredito įstaigų bei finansų įmonių, kurios verčiasi kreditine ir (arba) finansine veikla:
asmens tapatybės duomenis bei duomenis kontaktams: vardą (-us), pavardę, asmens kodą (įskaitant pasikeitusius), gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją (telefono numerius, el. pašto adresą), asmens dokumentų duomenis, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičių,
finansinės padėties duomenis: informaciją apie darbdavį, darbovietę, vertimąsi ūkine ir individualia veikla, pajamas iš jos, kitas gaunamas pajamas (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšį ir pobūdį, pajamų mokesčio deklaracijos duomenis, turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį (įskaitant transporto priemones) turtą, turtines teises bei jų suvaržymus,
finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenis: paraiškų duomenis, pageidaujamus finansinius įsipareigojimus, kontrahentus, įsipareigojimų rūšį, kredito reitingą, įsipareigojimo sumą (limitą), palūkanų normą, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydį, įsipareigojimų grąžinimo tvarką bei terminus, uždelsto mokėjimo dydį ir vėlavimo terminą, kitus duomenis apie įsipareigojimų vykdymą bei duomenis apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;
kitus kliento pateiktus duomenis bei kitą su išvardytais duomenimis susijusią informaciją.
8.4.2. Asmens tapatybės nustatymo ir tinkamo sutarties vykdymo tikslu iš Kliento kredito įstaigos gautų ir toliau tvarkytų šiuos Kliento asmens duomenis:
vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius, mokėjimo paskirties unikalų tekstą, įmokos tipą, įmokos datą, įmokos sumą, mokėjimo dokumento numerį, unikalų operacijos archyvo numerį, kliento kodą gavėjo informacinėje sistemoje, valiutos ekvivalentą.
8.4.3. Asmens duomenų tikrinimo/tikslinimo tikslu iš Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos gautų ir toliau tvarkytų šiuos Kliento asmens duomenis:
asmens kodą, vardą, pavardę, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir jo deklaravimo datą, informaciją apie šeiminę padėtį ir jos pasikeitimo datą, nepilnamečių vaikų skaičių, asmens dokumento būseną, asmens dokumento rūšį, kitus asmens dokumento duomenis.
8.4.4. Tinkamo Kredito sutarties vykdymo tikslu tiesiogiai iš Kliento gautų ir toliau tvarkytų šiuos Kliento asmens duomenis:
vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, gyvenamosios vietos adresą, mobiliojo telefono numerius, elektroninio pašto adresus, telefonų kontaktams numerius ir kitus duomenis kontaktams.
8.5. Klientas sutinka, kad Unija perduotų trečiajam asmeniui visus turimus Kliento asmens duomenis, įskaitant Kliento vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, telefono numerius, mobiliojo telefono numerius, elektroninio pašto adresus, kitus duomenis kontaktams, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius, reikalavimo dydį, reikalavimo įvykdymo terminą, reikalavimo atsiradimo datą, bet tuo neapsiribojant, kai:
8.5.1. Unija perleidžia iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus šiam trečiajam asmeniui;
8.5.2. šiam trečiajam asmeniui perkeliama Kliento skola Unijai;
8.5.3. šiam trečiajam asmeniui perimant reikalavimą regreso tvarka (subrogacijos būdu);
8.5.4. kitu būdu perleidžiant šiam trečiajam asmeniui iš Kredito sutarties kylančias teises ir pareigas ar parduodant jam Kliento skolą Unijai.
8.6. Klientui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Unijai, Unija turi teisę teikti Kliento asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), taip pat, prieš tai LR įstatymų nustatyta tvarka informavusi Klientą, kitų jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.
8.7. Klientas sutinka, kad Unija perduotų Kredito sutarties 8.4.1.4. punkte nurodytus Kliento duomenis bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei finansų įmonėms, kurios verčiasi kreditine ir (arba) finansine veikla, jei pastarosios prašo šių duomenų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais.
8.8. Unija tiesioginės rinkodaros tikslais turi teisę tvarkyti šiuos Kliento asmens duomenis:
vardą, pavardę, gimimo datą, adresą korespondencijai siųsti, mobiliojo telefono numerį, telefono numerį kontaktams, elektroninio pašto adresą.
8.9. 8.8. punkte nurodytus Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Unija turi teisę teikti tretiesiems asmenims, jei prieš teikdama minėtus Kliento asmens duomenis informuos Klientą, kam ir kokiais tikslais jo asmens duomenys bus teikiami.
8.10. 8.8. punkte nurodytus Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Unija turi teisę gauti iš trečiųjų asmenų, kurie turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jei trečiasis asmuo, prieš teikdamas Kliento duomenis Unijai, informuos Klientą, kokiais tikslais Kliento asmens duomenys bus teikiami Unijai.
8.11. Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys, išvardyti Bendrųjų sąlygų 8.4, 8.5, 8.8 punktuose, būtų teikiami duomenų gavėjams esantiems Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos valstybėse narėse.
8.12. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:
8.12.1. turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
8.12.2. turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
8.12.3. turi teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
8.12.4. turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Unija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.
8.13. Nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat reikalavimą ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus Klientas gali išreikšti atvykęs į Uniją ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
9. Kredito sutarties galiojimas, atsisakymas ir nutraukimas
9.1. Kredito sutartis įsigalioja Klientui pasirašius Specialiąsias ir Bendrąsias sąlygas ir galioja iki visiško Kliento prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymo.
9.2. Atskiru Šalių susitarimu Kredito sutartis gali būti keičiama.
9.3. Klientas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Kredito sutarties:
9.3.1. raštu pranešdamas Unijai ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Kredito sutarties sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Klientas gavo Kredito sutarties sąlygas bei informaciją, jei ši diena yra vėlesnė už Kredito sutarties sudarymo dieną. Šiuo atveju Klientas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo Unijai dienos, grąžina Unijai Kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos. Šios palūkanos apskaičiuojamos pagal Specialiosiose sąlygose nurodytą Palūkanų normą. Kredito sutarties atsisakymo atveju Unija neturi teisės iš Kliento gauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus Kainyne nurodytą kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.
9.3.2. raštu pranešdamas Unijai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, jeigu Kredito sutartyje pateikta ne visa privaloma informacija arba jeigu Kredito sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos Kliento sprendimui sudaryti Kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs. Šiuo atveju Klientas privalo Įmokų grafike nustatyta tvarka arba vienu mokėjimu grąžinti Kreditą, bet neprivalo mokėti Palūkanų, Nuostolių ar kitų papildomų mokesčių. Jeigu Klientas apie Kredito sutarties atsisakymą pranešė po Kredito sutarties sudarymo praėjus daugiau kaip 3 (trims) mėnesiams, Klientas privalo sumokėti Unijai Kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos. Šios palūkanos apskaičiuojamos pagal Specialiosiose sąlygose nurodytą Palūkanų normą.
9.4. Klientas prieš 5 (penkias) dienas raštu pranešęs Unijai turi teisę vienašališkai nutraukti Kredito sutartį:
9.4.1. jei Unija pažeidė esmines Kredito sutarties sąlygas ir per 5 (penkias) darbo dienas po pranešimo apie Kredito sutarties nutraukimą nepašalino pažeidimo;
9.4.2. bet kuriuo metu, jeigu grąžina Kreditą, sumoka Palūkanas už Kredito naudojimosi laikotarpį, Delspinigius, Nuostolius (jei tokių būtų) bei kitas pagal Kredito sutartį mokėtinas sumas;
9.5. Klientui nutraukus Kredito sutartį 9.4.1 punkto pagrindu, Klientas privalo grąžinti Kreditą, tačiau neprivalo sumokėti Palūkanų ir su Kreditu susijusių mokesčių.
9.6. Unija turi teisę nutraukti Kredito sutartį ir/arba pareikalauti grąžinti visą Kreditą anksčiau termino, kai yra visos šios sąlygos:
9.6.1. Klientas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą Įmoką;
9.6.2. Įmoka pradelsta ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų arba vėluojamos sumokėti Kredito dalies dydis viršija 20 (dvidešimt procentų) visos Kredito sumos arba Klientas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės pavėlavo Įmoką ar jos dalį sumokėti Įmokų grafike nustatyta tvarka;
9.6.3. pradelsta Įmoka ar pradelstos Įmokos nebuvo padengta (-os) per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Klientui.
9.7. Unija prieš 5 (penkias) dienas pranešusi Klientui, turi teisę nutraukti Kredito sutartį, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
9.7.1. Klientas neįvykdo ar netinkamai įvykdo Kredito sutartyje nustatytus įsipareigojimus, nesusijusius su pareiga mokėti Įmokas, ir tai yra esminis Kredito sutarties pažeidimas;
9.7.2. Klientas pateikė Unijai neteisingą, netikslią ir (ar) žinomai neteisingą informaciją apie save arba nuslėpė informaciją, kurios nežinant Unija negalėjo tinkamai įvertinti Kliento mokumo, ir tai gali turėti esminės reikšmės įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymui;
9.7.3. paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos Kliento mokumui;
9.8. tais atvejais, kai pagal Kredito sutartį atsiranda Unijos teisė pareikalauti grąžinti visą Kreditą anksčiau termino, Unija turi teisę pareikšti tokį reikalavimą ir nenutraukusi Kredito sutarties.
9.9. Kredito sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu.
9.10. Jei Kredito sutartis nutraukiama Bendrųjų sąlygų 9.6. ir 9.7. punktų pagrindu, Klientas po Kredito sutarties nutraukimo privalo sumokėti Kreditą, Palūkanas, Delspinigius, Nuostolius, kitus mokėjimus bei išlaidas, kurias Unija patyrė reikalaudama sumokėti skolą bei ją administruodama. Nutraukus sutartį, Kliento mokėtinų ir sumokėtų sumų apskaičiavimas ir įskaitymas vykdomas Bendrųjų sąlygų 6.9. ir 7.5. punktuose nustatyta tvarka.
9.11. Kredito sutarties nutraukimas neturi įtakos Kredito sutarties sąlygų galiojimui, jei šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Kredito sutarties nutraukimo.
9.12. Atsiradus Unijos teisei nutraukti Kredito sutartį ir išieškoti iš Kliento įsiskolinimą arba teisei išieškoti iš Kliento įsiskolinimą nenutraukiant sutarties, Unija turi teisę perduoti išieškojimą tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolų administravimo ir išieškojimo veikla. Unija taip pat turi teisę perduoti tokiems tretiesiems asmenims dalį Unijos teisių, susijusių su skolos išieškojimų (pranešimų siuntimą, atstovavimą ginčuose ir kt.). Klientas patvirtina, kad sutinka su tokiu Unijos teisių perdavimu.
 
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Sudarydamos Kredito sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teise.
10.2. Šalys patvirtina, kad Sutartyje numatytais atvejais leidžiamas duomenų perdavimo būdas Elektroniniais kanalais joms priimtinas ir tokiu būdu pasirašyti dokumentai ir/ar perduoti duomenys prilyginami rašytinės formos dokumentams pasirašytais galiojančiais elektroniniais parašais.
10.3. Iš Kredito sutarties kylančius ginčus Šalys sprendžia derybomis. Jeigu Šalys nesusitaria, ginčas sprendžiamas teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise pagal Kliento gyvenamąją vietą.
10.4. Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba SMS žinute, taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.
10.5. Pranešimas Klientui laikomas išsiųstu tinkamai, jei jis išsiunčiamas paštu, elektroninio pašto adresu arba mobiliojo telefono numeriu, kurį Klientas nurodė Unijai sudarydamas Kredito sutartį. Išsiųsti pranešimai laikomi gautais, jei:
10.5.1. praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos po jų išsiuntimo paštu ar elektroniniu paštu;
10.5.2. praėjo 2 (dvi) kalendorinės dienos po jų išsiuntimo SMS žinute.
10.6. Klientas negali reikšti pretenzijų, kad jis negavo Unijos siunčiamų pranešimų, jei jis neinformavo apie savo elektroninio pašto adreso ar mobiliojo telefono numerio pasikeitimą, o Unija pranešimą išsiuntė paskutiniu Kliento pateiktu elektroninio pašto adresu ar mobiliojo telefono numeriu.
10.7. Klientas sutinka, kad Unija pranešimus taip pat siųstų automatinėmis telefoninio ryšio priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo ir faksu.
10.8. Šalys susitaria, kad Unijai perleidus reikalavimą kylantį iš Kredito sutarties trečiajam asmeniui, pranešimas Klientui apie reikalavimo perleidimą laikomas įvykdytu tinkamai, jei pranešimas buvo išsiųstas 10.5. punkte nustatyta tvarka.
10.9. Klientas patvirtina, kad jis iki Kredito sutarties sudarymo lietuvių kalba gavo išsamią informaciją apie Unijos teikiamą paslaugą.
10.10. Šalys susitaria, kad ryšius Kredito sutarties galiojimo metu palaikys lietuvių kalba.

Kontaktai

Kredito unija „Mano Unija“
Pušų g. 10, 08120 Vilnius
Telefonas: (8-5) 233 7711
El. paštas: info@protingapaskola.lt

2020 © Kredito unija „Mano Unija“